Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN Bunt Hoveniers B.V.

1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Bunt Hoveniers B.V., statutair gevestigd te Voorthuizen en kantoorhoudende te (3862 RW) Nijkerk aan het adres Nieuwe Voorthuizerweg 32, (hierna te noemen “Bunt”), waarin naar deze Algemene Voorwaarden is verwezen en de eventuele overeenkomsten die daaruit voortvloeien.

1.2 Iedere (rechts-)persoon, die een overeenkomst met Bunt heeft gesloten of wenst te sluiten alsmede diens vertegenwoordiger(s) wordt hierna aangeduid als “Opdrachtgever”. Indien een overeenkomst wordt gesloten met meerdere (rechts-)personen is ieder van hen hoofdelijk verbonden tot nakoming van de verplichtingen die voor de Opdrachtgever voortvloeien uit de overeenkomst.

1.3 Alle aanbiedingen c.q. offertes van Bunt worden hierna aangeduid als “Offerte”.

2. DE OFFERTE

2.1 Voordat een Offerte wordt uitgebracht, zal Bunt zich op de hoogte te stellen van alle met de uitvoering van het werk verband houdende relevante informatie en heeft de Opdrachtgever de plicht Bunt deze informatie en alle andere informatie die in redelijkheid voor de uitvoering van het werk relevant kan zijn, te verstrekken.

2.2 Indien een Offerte is gebaseerd op door de Opdrachtgever verstrekte gegevens en/of bescheiden en deze onjuist of onvolledig blijken te zijn dan wel naderhand wijzigen, is Bunt gerechtigd de Offerte aan te passen en/of is de Opdrachtgever gehouden de meer- of minder kosten die hiervan het gevolg zijn aan Bunt te vergoeden op basis van de in de Offerte gehanteerde uitgangspunten.

2.3  Indien en voor zover de door Opdrachtgever voorgenomen werkzaamheden onderworpen zijn aan enige melding- en/of vergunningsplicht, komt het voldoen aan die verplichting nimmer voor rekening en/of risico van Bunt, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

2.4  De Offerte is voorzien van een dagtekening en is onherroepelijk gedurende 30 dagen na ontvangst, tenzij uit de Offerte anders blijkt. In het geval het ontwerp en/of de tekening van het ontwerp inhoudelijk afwijkt van de Offerte, is de Offerte altijd leidend.

2.5  De Offerte geeft inzicht in de prijs van de materialen en in de prijsvormingsmethode die Bunt voor de uit te voeren werkzaamheden hanteert: aanneemsom of regiewerk.

a. Aanneem som: het verrichten van tussen Opdrachtgever en Bunt overeengekomen werkzaamhedentegen een van te voren vastgesteld totaalbedrag, exclusief BTW.

b. Vrij of Regiewerk: Bunt doet nauwkeurig opgave van de prijsfactoren exclusief btw (o.a. uurtarief eneenheidsprijzen van de benodigde materialen). Bunt kan op verzoek van de Opdrachtgever een indicatiegeven van de te verwachten uitvoeringskosten door het noemen van een richtprijs.Onder uurtarief wordt verstaan: de vergoeding voor het verrichten van werkzaamheden gedurende de tijd van één uur door één persoon, exclusief btw. Bunt brengt aan de Opdrachtgever het totaal aantal gewerkte uren in rekening, met inbegrip van de tijd voor verplaatsing naar en van het werk.

2.6  Een samengestelde Offerte verplicht Bunt niet tot levering van een deel van het in de Offerte begrepen aanbod tegen een overeenkomstig deel van de prijs.

2.7  Bunt behoudt zich, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, het intellectuele eigendom voor op onder andere alle verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en schetsen. De Opdrachtgever dient deze op eerste verzoek van Bunt onverwijld terug te geven, onverminderd andere aan Bunt ten dienste staande wettelijke maatregelen tot waarborging van zijn rechten.

2.8  Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zal de Opdrachtgever de werkelijke tekenkosten, indien deze in de Offerte gespecificeerd waren aan Bunt betalen in geval Bunt wel was uitgenodigd tot het doen van tekenwerk maar haar geen opdracht tot het verrichten van werkzaamheden en / of levering goederen wordt gegeven.

2.9  Meer- en minderwerk wordt achteraf berekend.

3. DE OVEREENKOMST

3.1  Een overeenkomst tot het aannemen van werk, tot het uit voeren van vrij of regiewerk en/ of van koop of verkoop (uitgezonderd koop of verkoop tegen contante betaling) als mede aanvulling en/ of wijzigingen daarvan, komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door de Opdrachtgever. De aanvaarding geschiedt schriftelijk.

3.2  Schriftelijke aanvaarding geschiedt doordat de Opdrachtgever de Offerte voor akkoord tekent en deze vervolgens overhandigt dan wel terugzendt aan Bunt, uiterlijk binnen de in de Offerte genoemde termijn.

3.3  Ingeval van mondelinge aanvaarding of indien Bunt met medeweten van de Opdrachtgever met de uitvoeringvan de werkzaamheden is begonnen. wordt de inhoud van de Offerte behoudens tegenbewijs door deOpdrachtgever, geacht juist en volledig weer te geven wat tussen de partijen is overeengekomen.

3.4  Afspraken of overeenkomsten met niet tot vertegenwoordiging van Bunt bevoegde medewerkers van Buntbinden deze laatste niet, tenzij zij deze schriftelijk dan wel elektronisch heeft bevestigd.

3.5  Kennelijke fouten of vergissingen in Offertes, prospectussen, folders en / of publicaties, afbeeldingen, tekeningen en vermelde gegevens binden Bunt niet.

4. DE PRIJS EN PRIJSWIJZIGINGEN

4.1  De prijs die de Opdrachtgever moet betalen wordt vooraf overeengekomen. De prijs is exclusief BTW. Eventuele emballagekosten, vervoerkosten of bezorgkosten zijn niet in rekening gebracht.

4.2  Als binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst maar nog voor de uitvoering en / of levering een prijswijziging optreedt, zal deze geen invloed hebben op de overeengekomen prijs. Als deze drie maanden verstreken zijn maar uitvoering en / of levering nog niet heeft plaats gevonden, heeft de Opdrachtgever bij een prijsverhoging het recht de overeenkomst te ontbinden.

4.3  Het tweede lid is niet van toepassing op de prijswijzigingen die uit de wet voortvloeien.

5. WIJZIGINGEN AANGENOMEN WERK

5.1  Wijzigingen in het aangenomen werk en / of (individuele) afwijkingen van de algemene voorwaarden dienen schriftelijk te worden overeengekomen en vastgelegd in of als aanvulling op de aanvaarde Offerte.

5.2  Alle wijzingen in aangenomen werk behoren wanneer daaruit een hogere prijs zou volgen, als meerwerk te worden beschouwd en voor zover daaruit een lagere prijs zou volgen, als minderwerk.

5.3  Meer- en minderwerk zullen onverminderd de verplichting tot betaling van de hoofdsom, tussen Bunt en de Opdrachtgever onderling worden verrekend.

6. OPLEVERING EN LEVERING

6.1  Onder oplevering van aangenomen werkzaamheden wordt verstaan de feitelijke oplevering aan de Opdrachtgever. De werkzaamheden zijn ook opgeleverd wanneer Bunt, na begonnen te zijn met de uitvoering van de werkzaamheden, schriftelijk aan de Opdrachtgever heeft meegedeeld dat de werkzaamheden geheel zijn uitgevoerd en de Opdrachtgever niet binnen 10 dagen heeft gereclameerd of wanneer de Opdrachtgever het werk (opnieuw) in gebruik neemt, met dien verstande dat door ingebruikneming van een gedeelte van het werk dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd.

6.2  Bunt staat ervoor in dat de verkochte goederen beantwoorden aan de overeenkomst. Indien in het kader van de overeenkomst grond, teelaarde, compost of zand, funderings- of verhardingsmateriaal wordt geleverd, zijn deze in overeenstemming met de wettelijke eisen en afgestemd op bestemming of gebruikersdoel.

6.3  Voor zover gekochte goederen niet uit voorraad leverbaar zijn kunnen Bunt en de Opdrachtgever een vaste of vermoedelijke levertijd overeenkomen.

6.4  De overeengekomen (op)leveringstermijnen vermeerderd met 14 dagen vormt de fatale termijn.

6.5  Indien een vermoedelijke datum is overeengekomen, wordt uitvoering / levering verricht op of omstreeks degenoemde (aanvangs-) datum doch uiterlijk 30 dagen nadien.

6.6  Bij overschrijding van de uiterlijke termijn heeft de Opdrachtgever het recht, zonder dat ingebrekestelling ofrechtelijke tussenkomst vereist is, de overeenkomst schriftelijk te ontbinden en / of vergoeding van de directdaardoor geleden en voor Bunt voorzienbare schade te verlangen.

6.7  Indien naar het oordeel van Bunt de uitvoering van werkzaamheden, ten gevolge van weer- of tijdelijketerreinomstandigheden niet tijdig kan geschieden, heeft zij het recht, zonder dat dit recht geeft tot vergoeding van schade, de werkzaamheden op te schorten zolang die omstandigheden duren.

7. BETALING

7.1 Betaling dient plaats te vinden binnen de op de factuur vermelde termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

7.2 Als tijdige betaling uitblijft, zal Bunt de Opdrachtgever schriftelijk in gebreke stellen en een termijn van 14 dagen geven om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen.

7.3 Na ommekomst van de in het vorige lid bedoelde termijn is de Opdrachtgever in verzuim en over het nog openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd.

7.4 Bij niet-tijdige betaling mag Bunt de nakoming van de overeenkomst voor onbepaalde tijd opschorten.

7.5 Alle kosten, die voortvloeien uit niet (-tijdige) betaling en die op grond van de geldende wetgeving op de Opdrachtgever verhaald kunnen worden, komen ten laste van de Opdrachtgever.

8. CONTRACTBEËINDIGING

8.1 Bij liquidatie of ontbinding van de onderneming van Bunt, vóór de voltooiing van de werkzaamheden, zijn diens rechtverkrijgenden onder algemene of bijzondere titel niet verplicht dit werk te voltooien, ook al wordt de onderneming op enigerlei wijze voortgezet. In dat geval moet de Opdrachtgever aan de rechtverkrijgenden betalen de aanneemsom, verminderd met een redelijk bedrag voor het niet-afgewerkte gedeelte van de werkzaamheden, dan wel bij regiewerk het tot dat ogenblik verschuldigde berekend overeenkomstig de Offerte en/of deze algemene voorwaarden.

8.2. Bunt mag de nakoming van de overeenkomst voor onbepaalde tijd opschorten in geval de Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, wanneer de wettelijke schuldsaneringsregeling van toepassing is verklaard alsmede in geval de Opdrachtgever een aanvraag tot surseance van betaling heeft ingediend.

9. AANSPRAKELIJKHEID

9.1 Bunt is aansprakelijk voor de schade die tijdens de uitvoering van de overeenkomst aan gebouw(en) en inventaris, personen of eigendommen van personen wordt toegebracht en die direct te wijten is aan een toerekenbare tekortkoming van Bunt, haar personeel of haar eventuele onderaannemers.

9.2 Iedere vorm van gevolgschade of indirecte schade, waaronder onder meer verstaan wordt: bedrijfsschade, vertragingsschade (anders dan wettelijke rente), schade wegens waardevermindering, gederfd genot, gederfde winst, of geleden verlies, schade aan (goederen van) derden, ladingschade en persoonlijke of immateriële schade zijn van vergoeding uitgesloten.

9.3 Op de Opdrachtgever rust de plicht om binnen redelijke grenzen al die maatregelen te treffen die de schade (hadden) kunnen voorkomen of beperken.

9.4 De aansprakelijkheid van Bunt is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval door haar verzekeraar wordt uitgekeerd. Indien er, ongeacht de reden daarvoor, geen uitkering vanuit enige verzekering plaatsvindt is de aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag van de betreffende overeenkomst. Bij duurovereenkomsten is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in totaal in de maand voorafgaand aan de schadeveroorzakende gebeurtenis door Bunt aan de Opdrachtgever is gefactureerd.

9.5 Eventuele aanspraken van de Opdrachtgever in de zin van dit artikel dienen binnen een half jaar na het ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de Opdrachtgever zijn rechten op vergoeding heeft verwerkt.

9.6 De Opdrachtgever vrijwaart Bunt voor aanspraken van derden jegens Bunt indien Bunt schade veroorzaakt doordat door de Opdrachtgever of door derden die de Opdrachtgever daartoe heeft aangewezen onvoldoende of onvolledige informatie is verstrekt welke, indien de juiste of volledige informatie wel bij Bunt bekend was geweest, tot voorkoming of beperking van de schade had kunnen leiden.

9.7 Bunt is niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet, schuld en/of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van of namens de Opdrachtgever.

9.8 Opdrachtgever is tegenover Bunt aansprakelijk voor schade die door een aan de Opdrachtgever toerekenbare tekortkoming is veroorzaakt.

9.9 Bunt is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit verzakking van bodem/ grond of teelaarde, tenzij deze verzakking direct verband houdt met het aanbrengen, de bewerking of verwerking van de grond, bodem of teelaarde.

9.10 Bunt is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade voortvloeiende uit de uit het voorafgaand aan de oplevering in gebruik nemen van een gedeelte van het werk of het gehele werk.

9.11 Bunt is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade die het (in)directe gevolg is van het ontbreken van een voor de verrichtte werkzaamheden (kennelijk) benodigde vergunning of toestemming.

10. EIGENDOMSVOORBEHOUD

Alle geleverde goederen voor zover niet aard- of nagelvast verbonden, blijven eigendom van Bunt, zolang deze niet, dan wel niet geheel zijn betaald.

11. ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN

Overeenkomsten tot het verrichten van onderhoud worden tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, aangegaan voor onbepaalde tijd. Opzegging van de overeenkomst kan door ieder partij geschieden per aangetekende brief gericht aan de andere partij en met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden.

12. KLACHTEN

Klachten over geleverde goederen worden door Bunt uitsluitend in behandeling genomen indien:

  • het aankoopbewijs kan worden overlegd, waaruit blijkt dat de goederen ook daadwerkelijk bij Bunt zijn gekocht;
  • volledige en duidelijke omschrijving van de klacht wordt overlegd;
  • ingeval van zichtbare gebreken; de klacht uiterlijk 14 dagen na factuur datum aantoonbaar is ingediend;
  • ingeval van onzichtbare gebreken; de klacht aantoonbaar is ingediend uiterlijk 14 dagen nadat deOpdrachtgever het gebrek heeft ontdekt, dan wel redelijkerwijs had behoren te ontdekken, doch niet later dan 4 weken na oplevering van het werk respectievelijk de laatste dag van de uitvoering van werkzaamheden of de levering van de goederen, volledig en duidelijk omschreven bij Bunt zijn ingediend.

13. EINDE OVEREENKOMST

Bunt kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk tussentijds beëindigen, zonder dat een opzegtermijn in acht hoeft te worden genomen, zonder dat een ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist en zonder dat zij gehouden is tot vergoeding van enige schade, indien de Opdrachtgever:

a. ernstig tekort schiet in de nakoming van enige verplichting voortvloeiende uit de overeenkomst en dit tekortschieten niet binnen twee weken na schriftelijke kennisgeving hiervan is hersteld;

b. een beroep doet op overmacht en de overmacht langer dan vier weken heeft geduurd, of zodra redelijkerwijs aannemelijk is dat de overmacht langer dan vier weken gaat duren;

c. surseance van betaling heeft aangevraagd, in staat van faillissement is verklaard, in staat van liquidatie is verklaard of een bewindvoerder over (een deel van) diens activa is aangesteld;

d. overleden is of onder curatele of bewind wordt gesteld;

e. door beslaglegging wordt getroffen;

f. anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest.

14. OVERMACHT

14.1 Indien een partij als gevolg van overmacht haar verplichting niet kan nakomen, zal die partij dat onmiddellijk aan de andere partij laten weten.

14.2 Onder “overmacht” wordt hier verstaan: elke omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend onmogelijk is, terwijl die omstandigheid redelijkerwijze niet voor rekening komt van (of veroorzaakt is door) de partij die zich daarop beroept. Daaronder valt onder meer oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, stakingen of dreiging van dergelijke omstandigheden, bedrijfsstoringen door brand, inbraak, sabotage, natuurverschijnselen e.d. evenals door weersomstandigheden, wegblokkades, ongeval e.d. ontstane transportmoeilijkheden en (op)leveringsproblemen.

15. TOEPASSELIJK RECHT

15.1 Op alle rechtsverhoudingen waarop deze Algemene Voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

15.2 Alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met deze Algemene Voorwaarden, die niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, worden in eerste aanleg aanhangig gemaakt bij de arrondissementsrechtbank waaronder de statutaire vestigingsplaats van Bunt ressorteert.

Stuur een
Whatsapp bericht
Bel ons
(033) 303 77 50